Kredex

 

Pilt1

Alates 14. novembrist on KredExilt võimalik taotleda väikeelamute energiatõhususe suurendamiseks mõeldud rekonstrueerimistoetust. Tänavu on selleks riigieelarvest eraldatud 1,35 mln eurot. Toetus võimaldab katta kuni 30% rekonstrueerimistööde kogumaksumusest, maksimaalne toetussumma on 15 000 eurot.

Väikeelamud moodustavad 1/3 Eesti elamufondist. Eesti keskmine energiatarbimine elamutes ruutmeetri kohta on võrreldes teiste EL liikmesriikidega kõrgem ning selle põhjuseks ei ole vaid külm kliima. Vanemad väikeelamud on seisukorras, kus nende rekonstrueerimine on möödapääsmatu, seda nii pikaajalise säilimise kui ka energiasäästlikkuse seisukohast. Väikeelamute rekonstrueerimistoetuse eesmärgiks on aidata kaasa väikeelamute energiatõhususe suurendamisele, et vähendada energiatarbimist.

Analoogset toetust jagati KredExi kaudu ka 2012. aastal, mil sai toetust 212 väikeelamut. Tollal oli keskmine rekonstrueerimise maksumus 40 000€ ning keskmine toetuse väljamakse 13 400€.

Riigi eelarvestrateegia 2017-2020 kohaselt kavandatakse nimetatud perioodil rahastada väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetust kogumahus 6,91 mln eurot. 2016. aastal on selleks eraldatud 1,35 mln eurot.

Toetatakse abikõlblike tegevuste elluviimist enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud väikeelamutes, mis peab olema ka taotleja rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Tutvu ministri käskkirjaga siin

Toetuse taotlemise protsess:
vert

Vajalikud dokumendid

 • Taotlus (dokumendi avamiseks vajalik vähemalt Adobe Reader versioon 11, programmi allalaadimiseks vajuta siia)
 • ehitusseadustiku kohane ehitusprojekt ja ehitusteatis, välja arvatud juhul, kui vastav informatsioon on kantud ehitisregistrisse;
 • taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete paigaldamise projekt või tehniline kirjeldus;
 • projekteerija  antud hinnang taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete eeldatava aastase energiatoodangu kohta;
 • väikeelamu mõõdetud energiatarbimisel põhinev energiamärgis;
 • rekonstrueerimistööde ja taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete soetamise ja paigaldamise hinnapakkumised (vähemalt 3 võrdlevat, mis on taotluse esitamise hetkel kehtivad);
 • omafinantseeringu olemasolu tõendav dokument (kas laenuotsuse koopia või panga kontojäägi väljavõte, mis kinnitab vajaliku omafinantseeringu olemasolu);
 • paigaldatavate seadmete tootespetsifikatsioonid;
 • vajadusel kohaliku jaotusvõrguettevõtja poolt väljastatud liitumispakkumine. Võrguettevõtja liitumispakkumine ei ole nõutav, kui taastuvenergia toomisseade paigaldatakse piirkonnas, kus jaotusvõrk puudub.

  Peamised nõuded taotlusele ja taotlejale

 • Toetuse taotleja peab olema kinnistusraamatusse kantud kinnisasja füüsilisest isikust omanik, ühis- või kaasomandis olevate kinnisasjade puhul üks füüsilistest isikutest omanikest volitatud esindajana või olema füüsiline isik, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus.
 • Kui taotleja väikeelamu on füüsilise ja juriidilise isiku kaasomandis, saab füüsilisest isikust omanik taotleda toetust vastavalt talle kuuluvale proportsionaalsele osale kinnisasjast.
 • Toetuse taotleja väikeelamu võib olla ka ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, millel on oma katus ja eraldi sissepääs maapinnalt. Rida- ja kaksikelamute puhul, mille piirdekonstruktsioonid on ühised ja mis kuuluvad kaasomandisse, peavad piirdekonstruktsioonide rekonstrueerimise puhul, välja arvatud akende vahetamine kaasomanikud esitama taotluse ühiselt.
 • Toetuse taotleja rahvastikuregistrisse kantud alaliseelukoha aadress peab toetuse taotluse    esitamisel ühtima toetuse abil rekonstrueeritava väikeelamu, välja arvatud suvila ja aiamaja, aadressiga.
 • Toetuse saamisel peab toetuse saaja finantseerima vähemalt 70% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest.
 • Taotlust ei või esitada taotlejad, kes on eelneva viie aasta jooksul rikkunud KredExiga sõlmitud lepingu tingimusi või on jätnud KredExi ees täitmata mõnest teisest lepingust tulenevad kohustused, sealhulgas ei ole eraldatud toetust sihipäraselt kasutanud.
 • Toetuse saaja peab tagama meetme eesmärgile vastava vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt viie aasta jooksul abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates.
 • Toetuse saaja peab kindlustama väikeelamu vähemalt viiel järjestikusel aastal alates toetuse taotluse rahuldamise otsusest.
 • Toetuse saaja peab säilitama taotluse, toetuse ja tööde teostamisega seonduvat dokumentatsiooni vähemalt  7 aastat alates toetuse väljamaksmisest.
 • Toetuse saaja peab tagama, et väikeelamu võõrandamisel lähevad toetuse saaja kohustused edasi uuele omanikule, vastasel juhul kuulub toetus proportsionaalselt väikeelamu mittekasutamise ajale tagasimaksmisele.
 • SOOVID PAKKUMIST? Saada päring http://smartac.eu/kontakt/

  Toetuse põhitingimused

  Millised on toetuse põhitingimused?

  • Toetatavate tööde teostamiseks on taotleja kohustatud järgima tööde teostamisele seatud nõudeid vähemalt alltoodud nõuete ulatuses:
  1. soojustama välisseinad soojusläbivusega U ≤ 0,20 (W/m2K), koos välisseinaga soojustava sokli või vundamendi osas soojusläbivuse nõue ei rakendu;
  2. soojustama katuse, katuslae või pööningulae soojusläbivusega U ≤ 0,12 (W/m2K);
  3. vahetama välisaknad akende vastu soojusläbivusega U ≤ 1,10 (W/m2K) (vähemalt kolmekordne klaaspakett);
  4. esimese korruse põranda või kütmata ruumi kohal asetseva põranda soojusläbivus peab olema U ≤ 0,25 (W/m2K);
  5. toetuse andmise  raames paigaldatava kütteseadme minimaalsed kasutegurid (alumise kütteväärtuse alusel) peavad olema halupuukatlal 0,80 ja pelletkatlal 0,85.
  6. õhk-vesi tüüpi soojuspumba soojustegur (COP) peab kütmisel olema vähemalt 3,5 (7°C/35°C EN 14511) ja vesi-vesi (maasoojuspump) tüüpi soojuspumpade süsteemi soojustegur (COP) vähemalt 4,0 (0°C/35°C EN 14511);
  7. tsentraalse küttesüsteemi puhul peab süsteem olema ruumide põhiselt reguleeritav, radiaatoritele ja põrandakütte kontuuridele tuleb paigaldada termostaatventiilid;
  8. soojustagastusega ventilatsiooniagregaadi temperatuuri suhtarv (kasutegur) peab olema vähemalt 0,80;
  9. välisseina soojustamisel ja akende vahetamisel peab taotleja paigaldama elu- ja magamistubade välisseina või aknaraami ka värskeõhuklapid, mille õhuvoolu läbilaskevõime ühe toa kohta on vähemalt 10 l/s.
  • Toetuse taotleja peab rekonstrueerimistööde teostamiseks või taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete soetamiseks ja paigaldamiseks võtma valdkonnas tegutsevatelt ettevõtetelt iga rekonstrueerimistöö või seadme kohta vähemalt kolm pakkumist, välja arvatud juhul, kui taotleja teostab rekonstrueerimistööd ise. Kui toetuse taotleja tellib mitu või kõik tööd ühelt pakkujalt, võtab toetuse taotleja pakkumised vastavale rekonstrueerimistööde kogumile. Kui toetuse taotleja ei vali odavaimat pakkumist või juhul, kui toetuse taotlejast mitteolenevatel põhjustel ei ole võimalik võtta kolme pakkumist, peab toetuse taotleja põhjendama oma valikut või pakkumiste võtmata jätmist kirjalikult taotluse vormil.Taastuvenergia tootmisseadme paigaldamisel ja akupanga paigaldamisel peab müüja tagama vähemalt viie aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldaja vähemalt viie aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele.
  • Taastuvenergia elektritootmisseadme avaliku võrguga ühendamiseks on vajalik võrguettevõtja poolt väljastatud liitumispakkumine. Elektritootmisseadmete abikõlblikkuse hindamise kriteeriumiteks on kuni 11 kW tootmisseadmete vastavus Eesti standarditest (sh EVS-EN 50438:2008) ning võrgueeskirjast tulenevatele nõuetele.
  • Taastuvenergiaallikaid kasutava kütteseadme soetamisel peab müüja tagama vähemalt kahe aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldamisel peab paigaldaja tagama vähemalt kahe aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele. Juhul kui tegemist on väljaspool Euroopa majanduspiirkonda asuva tootja toodetud seadmega, siis peab sellel olema CE sertifikaat ja vähemalt kaheaastane tootjagarantii.
  • Käesolevaga ei toetata ärieesmärkide saavutamisele suunatud tegevusi, mille eesmärgiks on eluruumina kasutusel oleva väikeelamu edaspidine kasutusele võrmine mitteeluruumina.

  Mida toetatakse?

  Meetme raames on abikõlblikud järgmiste tegevustega seotud kulud:

  1. fassaadi, sokli või vundamendi soojustamisega seotud kulu;
  2. katuse, katuslae või pööningulae soojustamisega seotud kulu;
  3. välisakende ja -uste vahetamisega seotud kulu;
  4. esimese korruse põranda või kütmata ruumi kohal asetseva põranda soojustamisega seotud kulu;
  5. küttesüsteemi asendamise või rekonstrueerimisega seotud kulu, sealhulgas soojatootmisseadme paigaldamine, korstna ja ühenduslõõri ehitamine ja paigaldamine ning katelde ja nende lisatarvikute ja abiseadmete vahetamine;
  6. ventilatsioonisüsteemi rajamise või asendamise või ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimisega seotud kulu;
  7. taastuvenergia tootmisseadme koos energia muundamiseks ja energiatoodangu salvestamiseks vajalike seadmetega soetamise (elektritootmisseadmete paigaldamisel võrguühendusega mitteliitumisel koos akupangaga) ja nende paigaldamisega seotud kulu;
  8. energiamärgise koostamisega seotud kulu;
  9. õhk-vesi tüüpi soojuspumpade, mille soojustegur (COP) kütmisel on vähemalt 3,5 (7°C/35°C EN 14511), või vesi-vesi (maasoojuspump) tüüpi soojuspumpade, mille süsteemi soojustegur (COP) kütmisel on vähemalt 4,0 (0°C/35°C EN 14511), paigaldamisega seotud kulu;
  10. soojustamisega või tehnosüsteemide asendamisega seotud muud otsest energiasäästu tagavate tööde, mis on projektis soovituslikena välja toodud, kulu;
  11. rekonstrueerimiseks vajalike ehitustoodete ja ehitusmaterjalide soetamise kulu;
  12. rekonstrueerimistööde või taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete paigaldamise projekteerimise ja omanikujärelevalvega seotud kulu. Omanikujärelevalve kulud on abikõlblikud, kui rekonstrueerimistööde tegemiseks on taotleja sõlminud vastava lepingu omanikujärelevalve tegevusalal tegutseva ettevõtjaga, kellel on vastavasisuline õigussuhe ehitusseadustiku §-s 23 sätestatud pädeva isikuga või kui omanikujärelevalve teenust pakkuv füüsilisest isikust ettevõtja on ise pädev isik. Omanikujärelevalvet peab tegema eelnimetatud pädev isik, kes on märgitud majandustegevuse registris vastava ettevõtja pädevaks isikuks omanikujärelevalve tegevusala alaliigil;
  13. rekonstrueerimistööde teostamisel siseviimistluse taastamisega seotud kulu, kuid mitte rohkem kui 10% rekonstrueerimistööde maksumusest.

  Toetuse määr on kuni 30% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest. Maksimaalne võimalik toetussumma on 15 000 eurot väikeelamu kohta. Ülejäänud maksumuse peab tagama taotleja omafinantseeringuna.

  Meede on avatud alates 14. november 2016 ja toetust eraldatakse jooksvalt kuni meetme eelarveliste vahendite ammendumiseni.

  SOOVID PAKKUMIST? Saada päring http://smartac.eu/kontakt/